Please login or register. เมษายน 30, 2017, 04:16:18 AM

Author Topic: ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.เทศบาล 2 หมู่ที่ 6  (Read 136 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.เทศบาล 2 หมู่ที่ 6
วงเงิน 797,000 บาท
ราคากลาง 797,000 บาท