Please login or register. เมษายน 30, 2017, 04:20:02 AM

Author Topic: ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถ.เทศบาล 17 หมู่ที่ 4  (Read 139 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถ.เทศบาล 17 หมู่ที่ 4
วงเงิน 883,600 บาท
ราคากลาง 883,600 บาท