Please login or register. มิถุนายน 29, 2017, 02:31:47 PM

Author Topic: ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 8 หมู่ที่ 4  (Read 158 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 8 หมู่ที่ 4
วงเงิน 767,700 บาท
ราคากลาง 767,700 บาท