Please login or register. เมษายน 30, 2017, 04:16:48 AM

Author Topic: ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 8 หมู่ที่ 4  (Read 153 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 8 หมู่ที่ 4
วงเงิน 767,700 บาท
ราคากลาง 767,700 บาท