Please login or register. มิถุนายน 29, 2017, 02:31:44 PM

Author Topic: ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.หนองสิม  (Read 138 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ที่สาธารณประโยชน์หนองสิม หมู่ที่ 5 ตำบลจอมพระ


ใบราคากลาง

ประมาณราคากลางวงเงินที่ได้รับจัดสรร
« Last Edit: กรกฎาคม 01, 2015, 10:23:11 AM by paveena »