Please login or register. มิถุนายน 29, 2017, 02:31:51 PM

Author Topic: ประมูลจ้าง งานปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ  (Read 137 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ หมู่ที่ 6


ใบราคากลาง

ประมาณราคากลางวงเงินที่ได้รับจัดสรร