Please login or register. เมษายน 30, 2017, 04:18:43 AM

Author Topic: ประมูลจ้าง งานปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ  (Read 132 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ หมู่ที่ 6


ใบราคากลาง

ประมาณราคากลางวงเงินที่ได้รับจัดสรร