Please login or register. มิถุนายน 29, 2017, 02:32:29 PM

Author Topic: ประมูลจ้าง ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ  (Read 178 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถ.เทศบาล 27 หมู่ที่ 6


ใบราคากลาง

ประมาณราคากลางวงเงินที่ได้รับจัดสรร