Please login or register. เมษายน 30, 2017, 04:17:14 AM

Author Topic: ประมูลจ้าง ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ  (Read 173 times)

paveena

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 27
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถ.เทศบาล 27 หมู่ที่ 6


ใบราคากลาง

ประมาณราคากลางวงเงินที่ได้รับจัดสรร