Please login or register. พฤษภาคม 27, 2017, 03:11:33 PM

Author Topic: ประกาศกำหนดสมัยประชุมฯ ประจำปี 2558  (Read 259 times)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 850
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2558  และสมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรกของปีถัดไป

      ด้วย  สภาเทศบาลตำบลจอมพระ  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2558
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจำปี  2559  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2559  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2558 
      เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  21  จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมพระ  ดังนี้
-   สมัยประชุมสามัญ   ประจำปี  2558  สมัยที่  2  มีกำหนด  30  วัน
วันเริ่มต้นประชุม  วันที่  1  พฤษภาคม  2558
-   สมัยประชุมสามัญ   ประจำปี  2558  สมัยที่  3  มีกำหนด  30   วัน
วันเริ่มต้นประชุม  วันที่  1  สิงหาคม  2558
-   สมัยประชุมสามัญ    ประจำปี  2558  สมัยที่  4  มีกำหนด  30  วัน
วันเริ่มต้นประชุม  วันที่  1  ธันวาคม  2558
-   สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรก  ของปี  259  มีกำหนด  30  วัน
วันเริ่มสมัยประชุม  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2559
      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
         ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2558


(นางเกศนีย์  สหนนท์ชัยกุล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมพระ