Please login or register. มิถุนายน 29, 2017, 02:31:22 PM

Author Topic: โครงการรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561  (Read 47 times)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 856

ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

****************

   ตามความในข้อ ๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา  ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
   จึงประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ และในวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศกำหนด  รายละเอียดดังผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้  โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการ ดังต่อไปนี้
    ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
       (๑)  มีสัญชาติไทย
      (๒)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน (มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ
       (๓)  จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ ๒๕๖1  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่              ๑ ตุลาคม  ๒500  (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่            ๑ มกราคมของปีนั้น )
      (๔)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ ยกเว้น ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. ๒๕๔๘

   ๒. ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนดำเนินการ ดังนี้
   ๒.๑  ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น  ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนก็ได้  โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วน  และให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9

/๒.๒ ให้ผู้สูงอายุ....
- ๒ -

   ๒.๒  ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน (แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)  โดยเทศบาลตำบลจอมพระ จะรับลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕9              ในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ และสถานที่ที่เทศบาลตำบลจอมพระ ประกาศกำหนด รายละเอียดดังผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
      (๑)  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
       (๒)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
      (๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

   ๒.๓  ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
      (๑)  รับเงินสดด้วยตนเอง
      (๒)  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
      (๓)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
      (๔)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

   ๒.๔ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จะได้รับเงิน         เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60  ถึง  เดือนกันยายน  ๒๕๖1 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐  ของทุกเดือน ซึ่งเทศบาลตำบลจอมพระจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ท่านระบุไว้ในแบบ           คำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

   ๒.๕ ในกรณีผู้สูงอายุซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลจอมพระ และย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานคร ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  โดยสิทธิในการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน ๒๕๖1  และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณถัดไป)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖1 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖2) ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
    
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
      ประกาศ ณ วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9

            
   
( นายพิชัย  ลิ้มสวัสดิ์ )
นายกเทศบาลตำบลจอมพระ
ผนวก ก.
การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

วันที่  /  เวลา   สถานที่   หมายเหตุ
๑– ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9   ที่ทำการเทศบาลตำบลจอมพระ   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
7 พฤศจิกายน ๒๕๕9   หมู่ที่ ๑  ณ ศาลาประชาคม   ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 8 พฤศจิกายน ๒๕๕9   หมู่ที่ 4  ณ ศาลาประชาคม   ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 9 พฤศจิกายน ๒๕๕9   หมู่ที่ 5  ณ ศาลาประชาคม   ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
10 พฤศจิกายน ๒๕๕9   หมู่ที่ 6  ณ ศาลาประชาคม   ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
11 พฤศจิกายน ๒๕๕9   หมู่ที่ 13  ณ ศาลาประชาคม   ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

****************************


คำสั่งเทศบาลตำบลจอมพระ
ที่         /๒๕59
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคำขอขึ้นทะเบียน
และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ

*********************

   ตามความในข้อ ๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา  ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ              พ.ศ. ๒๕๖1  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ดังนี้

    1. ศูนย์อำนวยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย
    (1) นายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์   นายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ      ประธานศูนย์อำนวยการ
    (2) นางเกศนีย์  สหนนท์ชัยกุล     ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมพระ        รองประธานศูนย์อำนวยการ
    (3) นายธนภัทร  พัฒนพูนทอง     รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ         กรรมการ
    (4) นางสำอาง แสงทอง    รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ       กรรมการ
    (5) นางชุติกาญจน์  สติมั่น          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ       กรรมการ
   (6) นางพัฒนา  จินดาศรี   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ   กรรมการ
    (7) นายสุรัตน์  ฤกษ์ศรี      รองประธานสภาเทศบาล         กรรมการ
    (8) นายจิน บูรณะ      สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ
    (9) นายชัย สุขแสวง     สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ
     (10) นางดาวรุ่ง  สุขแสวง   สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ
     (11) นายเดวิท  แสวงสุข   สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ
     (12) นายบัณฑิต  ปานทอง   สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ
     (13) นายพลัน ปานทอง   สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ
    (14) นายสมพงษ์  ธนาศุภวัฒน์    สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ
    (15) นายสำฤทธิ์  จินดาศรี   สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ
     (16) นายสุริยา  สมานมิตร         สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ
    (17) นางสาวอัมลา จินดาศรี        สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ
    (18) นายสุรินทร์  คำสิน            ปลัดเทศบาลตำบลจอมพระ      กรรมการและเลขานุการ


/มีหน้าที่...

- 2 -

มีหน้าที่
   (1) อำนวยการการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
    (2) รวบรวมข้อมูล จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
     (2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ  วินิจฉัย  แก้ปัญหา  และประสานงานในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   (3) ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

    2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคำขอขึ้นทะเบียนฯ         
    (1)  นางจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์สนุ่น       ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
    (2)  นายปิยวัฒน์  แสวงสุข      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
    (3)  นางศุภรัตติยา  วิไลขำ         ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                                           
   มีหน้าที่
          (1) ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ  และรับคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
     (2) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  และหลักฐานตามแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
    (3) เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ         

    3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
   3.1 ชุมชนบ้านจอมพระ  หมู่ที่ 1  ประกอบด้วย
      1) นายพลัน  ปานทอง      สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
       2) นายปิยวัฒน์ แสวงสุข     เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน      กรรมการ
       3) นางมยุรา  ปานทอง       ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
    3.2 ชุมชนโชคดีมีสุข หมู่ที่ 1  ประกอบด้วย
      1) นายบัณฑิต ปานทอง      สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
      2) นายปิยวัฒน์ แสวงสุข     เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน      กรรมการ
       3) นายเชียน  จินดาศรี      ผู้แทนภาคประชาชน       กรรมการ
   3.3  ชุมชนสายสัมพันธ์  หมู่ที่ 4  ประกอบด้วย
      1) นางเกศนีย์  สหนนท์ชัยกุล     ประธานสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
      2) พ.จ.อ.เชน  สุขแสวง      หัวหน้าฝ่ายปกครอง      กรรมการ
      3) นายสมโภชน์  ขุมทอง      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
    3.4 ชุมชนศรีปัทมา  หมู่ที่ 4  ประกอบด้วย
       1) นางเกศนีย์  สหนนท์ชัยกุล     ประธานสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
       2) นายสมัคร  บูรณะ      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ      กรรมการ
      3) นางธันยา  ย้วนประสิทธิ์   ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
   3.5 ชุมชนพอเพียง  หมู่ที่ 4  ประกอบด้วย
      1) นางเกศนีย์ สหนนท์ชัยกุล   ประธานสภาเทศบาล      ประธานกรมการ
      2) นายศุพรัตน์  ศาลางาม   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   กรรมการ
      3) นางวงเดือน  แสนกล้า      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
/3.6 ชุมชนบ้านใหญ่ศรีจอมพระ...
- 3 -

   3.6 ชุมชนบ้านใหญ่ศรีจอมพระ หมู่ที่ 5  ประกอบด้วย
      1) นายสุรัตน์  ฤกษ์ศรี        รองประธานสภา         ประธานกรรมการ
      2) พ.จ.อ.เชน  สุขแสวง      หัวหน้าฝ่ายปกครอง      กรรมการ
      3) นายชัยชนะ  สุขแสวง      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
   3.7 ชุมชนศรีศรัทธา  หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย
      1) นายสุรัตน์  ฤกษ์ศรี      รองประธานสภา         ประธานกรรมการ
       2) พ.จ.อ.เชน  สุขแสวง      หัวหน้าฝ่ายปกครอง      กรรมการ
      3) นายเงิน  จินดาศรี      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
   3.8 ชุมชนโคกเจริญ  หมู่ที่ 6  ประกอบด้วย
      1) นายสุริยา  สมานมิตร      สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
       2) นายศุพรัตน์  ศาลางาม           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   กรรมการ
      3) นางภวดี  พูนสุข      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
   3.9 ชุมชนกระทุ่มรวมใจ  หมู่ที่ 6  ประกอบด้วย
      1) นายสุริยา  สมานมิตร       สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรมการ
       2) นายศุพรัตน์  ศาลางาม   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   กรรมการ
      3) นายแสวง  พวงจันทร์      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
    3.10 ชุมชนร่มโพธิ์  หมู่ที่  13  ประกอบด้วย
      1) นายสำฤทธิ์ จินดาศรี      สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
      2) นายสมัคร  บูรณะ      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ       กรรมการ
      3) นายสงวน  เงางาม      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ
    3.11  ชุมชนหนองคูเล็ก  หมู่ที่ 13 ประกอบด้วย
      1) นายจิน  บูรณะ      สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ
       2) นายสมัคร  บูรณะ      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ       กรรมการ
      3) นายธีรพงษ์  ยอดสิงห์      ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการ 
   มีหน้าที่
   (1) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับเทศบาลตำบลจอมพระ
    (2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของผู้บริหารท้องถิ่น

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

               สั่ง  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9                         (นายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์)
                                  นายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ