วันนี้
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล
กองการศึกษา  
   
  นางไข่มุข สายบุตร
นักวิชาการศึกษา 5 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
 
 
นางศิริกานดา การณรงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
  นางเจนจิรา บูรณะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นางพีรภาร์ แสวงสุข
ครูพี่เลี้ยง
นางวันวิสา บูรณะ
ครูพี่เลี้ยง
นางนิพิฐฌา นินดำ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวนภาพร นิราศโศรก
แม่บ้าน
นางสาวอนุสรา จินดาศรี
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวดวงฤดี บุตรงาม
ครูพี่เลี้ยง
 
 
  ผลงานกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา  
 • งานธุรการ
 • งานแผนและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานโรงเรียน
 • งานกิจการนักเรียน
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
 • งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน
 • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 
   
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล