วันนี้
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล
นางวิไลลักษณ์ กรานต์ประโคน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ชมภาพเพิ่มเติม!!!


นางสาวปวีณา เอี่ยมสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี 4
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นางอรวรรณ โสมเกษตรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นางสาวสุภัทรภรณ์ สุขแสวง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นายภานุพงศ์ สายยศ
ลูกจ้างประจำ
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นางสาวอารีรัตน์ สวันตรัจฉ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณรงค์ ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางฉันทนา สุขแสวง
พนักงานจ้างทั่วไป
  ข่าวสารกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง  
  • งานธุรการ
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานระเบียบการคลัง
  • งานสถิติการคลัง
 
ฝ่ายพัฒนารายได้  
  • งานพัฒนารายได้
  • งานผลประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์
  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
   
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล