วันนี้
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล
พนักงานเทศบาล
มีภาพอีกน่ะ...คลิกเลย นายศุพรัตน์ ศาลางาม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป 6)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  6 และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น งานธุรการงานรัฐพิธี งานเลขานุการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานจัดทำงบประมาณ งานสังคมสงเคราะห์ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน
งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานพัฒนาปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจัดโครงสร้างองค์กร
แบ่งหน้าที่ มอบอำนาจและปรับปรุงภารกิจในกอง งานตรวจสอบภายใน งานรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
งานประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการของเทศบาลและของกอง งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลและของกอง งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งานควบคุมคุณภาพของงาน งานควบคุมภายใน งานพัฒนา
จิตสำนึก จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานการประหยัดพลังงาน งานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ งานควบคุมการส่งรายงานต่างๆ งานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการต่างๆ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คลิกชมภาพเพิ่มเติม !!! รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างพิจารณาปรับปรุงตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
6. งานพัฒนากฎหมายท้องถิ่นการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ
7. งานเผยแพร่กฎหมายท้องถิ่น
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. งานจัดทำนิติกรรม สัญญาหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
3. งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คลิกชมภาพถ่ายเพิ่มเติม...
พันจ่าเอก เชน สุขแสวง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป 6)
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกชมภาพถ่ายเพิ่มเติม...
 

คลิกชมภาพเพิ่มเติม !!!
นายสมัคร บูรณะ
ตำแหน่ง บุคลากร
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร 7 ว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ
3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4. งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
โดยระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลe-Laas
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง
8. งานด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
9. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ปรับปรุงตำแหน่งและปรับโครงสร้างอัตรากำลังกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
10.งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
11.งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
12.งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
13.งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
14.งานลงเวลาปฏิบัติราชการ
15.งานถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
16.งานส่งเสริม พัฒนาความรู้พนักงานจัดองค์ความรู้
17.งานสร้างส่วนราชการเป็นองค์ความรู้
18.งานรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จูงใจ
19.งานบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบำเหน็จบำนาญ
20.งานการฝึกอบรม
21.งานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
22.งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
23.งานพัสดุของกอง
24.งานบำเหน็จบำนาญ
25.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คลิกชมภาพเพิ่มเติม!!!

นายณัฐวัฒน์ นิธิหิรัญวงษ์
ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชาชนในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
4. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
5. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
6. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอ บริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล
และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงาน ต่างๆ ทราบและดำเนินการ
2. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
4. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)
5. งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิกชมภาพเพิ่มเติม!!!


นางสาวจิรภัทร วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
3. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
4. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
6. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
8. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
9. งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดทำโครงการฝึก/อบรม/สัมมนา ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว
2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านอาชีพให้แก่ผู้มาขอรับคำแนะนำ
3. งานส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ
4. งานจัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน หรือร้านค้าชุมชน
5. งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
6. งานจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
7. งานอำนวยความสะดวก ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านอาชีพ
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ
2. งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
3. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
4. งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา
5. งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่ง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
6. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
7. งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมฯ การดำเนินกิจการของสมาคมฯ การเลิกสมาคมฯ การตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คลิกชมภาพเพิ่มเติม!!!
จ่าเอกสุทธิพงค์ เครือณรงค์สันติ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานศึกษาวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
4. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5. งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดตั้งเทศพาณิชย์
2. งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์
3. งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   

คลิกชมภาพเพิ่มเติม!!!

นายปิยวัฒน์ แสวงสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้างานธุรการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ รับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
2. งานเก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม  และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวพิมพ์
3. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ คัดสำเนา หนังสือเอกสาร  ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ
4. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
5. งานจัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
6. รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป  ทำบันทึกย่อเรื่อง 
7. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ติดต่ออำนวยความสะดวก
8. งานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ
9. งานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
10.งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
11.งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
12.งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงาน
13.งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
14.งานรัฐพิธี งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
15.งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
16.งานอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน
17.งานจัดทำ/ปรับปรุงคำสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงพักเที่ยงและวันหยุด
18.งานจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
19.งานจัดทำ ปรับปรุงการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
20.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ลูกจ้างประจำ
นายวีระ เกลียวทอง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างนายสัญชัย สายบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุพิน จินดาศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางศุภรัตติยา วิไลขำ
พนักงานจ้าง
นายบัณฑิต สร้อยจิตร
พนักงานจ้าง
นายฌานโชติ ศรีน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายอุทัย วันยานาม
พนักงานดับเพลิง
นายบุรินทร์ พวงพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายภานุพงศ์ ศรีไสว
พนักงานขับรถยนต์
นายทองอยู่ สายบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ ประทุมมาตร์
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน
นายธานินทร์ จินดาศรี
พนักงานดับเพลิง
นายสมเดช ดีมั่น
พนักงานดับเพลิง
นายวรเทพ ประดับศรี
พนักงานดับเพลิง
นายเกรียงศักดิ์ ปานทอง
พนักงานดับเพลิง
นายประสิทธิ์ บูรณะ
พนักงานดับเพลิง
นายชาญณรงค์ บูระพา
พนักงานดับเพลิง
นายชัยวัฒน์ จินดาศรี
พนักงานดับเพลิง

นายพนัญชัย แสวงสุข
พนักงานดับเพลิง

นายพันธกฤษฎ์ เตียงประโคน
พนักงานจ้าง
นายธีรยุทธ สายยศ
พนักงานจ้าง
ข่าวสารจากสำนักปลัดฯ ผลงาน กิจกรรม สำนักปลัดฯ
   
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล