วันนี้

สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | สถานธนานุบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวมณีรัตน์ สารเพชร
พยาบาลวิชาชีพ 6 ว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชนีย์ พิลุน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5
นายสำฤทธิ์ จินดาศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญเดช โพธิ์หนองบัว
พนักงานจ้าง
นายวัชระ จินดาศรี
พนักงานจ้าง
นายไพโรจน์ นกเกือ
พนักงานจ้าง
นายวีระนัด หาสุข
พนักงานจ้าง
นายทองสุข ปานทอง
พนักงานจ้าง
นางราตรี พรมศรี
พนักงานจ้าง
นายสมเกียรติ จินดาศรี
พนักงานจ้าง
นายอนุสรณ์ ปานทอง
พนักงานจ้าง
นายหม่อน แสวงทรัพย์
พนักงานจ้าง
นายยุทธนา สายกระสุน
พนักงานจ้าง
นายสมศักดิ์ สุขแสวง
พนักงานจ้าง
นายพูน เจริญยิ่ง
พนักงานจ้าง
นายสนอง จินดาศรี
พนักงานจ้าง
นายชูชีพ สุขแสวง
พนักงานจ้าง
 
นายแก้ว สุขแสวง
พนักงานจ้าง
นายสมบัติ หาสุข
พนักงานจ้าง
 
โครงสร้างการบริหารงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
  • งานธุรการ
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  • งานรักษาความสะอาด
  • งานคุ้มครองผู้บริโภค
2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
  • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานสัตวแพทย์
สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | สถานธนานุบาล
Share