วันนี้
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล
 
   
  นายอภิรักษ์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
 
นายฐิติยานน ชาวนา
นายช่างโยธา
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นายนพเก้า บูรณะ
ลูกจ้างประจำ
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นายกริชพล ชูกลิ่น
ผู้ช่วยช่างโยธา
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นายรณภพ ปานทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นายคมสันต์ บูรณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
นายเฉลิม แสวงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
ชมภาพเพิ่มเติม!!!
  ข่าวสาร ผลงานกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
  • งานธุรการ
  • งานวิศวกรรม
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานควบคุมอาคารผังเมือง
  • งานควบคุมการขุดดินและถมดิน
 
ฝ่ายการโยธา  
  • งานสาธารณูปโภค
  • งานสวนสาธารณะ
  • งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
  • งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล :: กองคลัง :: กองช่าง :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: กองการศึกษา :: สถานธนานุบาล