วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง 
เทศบาลตำบลจอมพระตั้งอยู่ในตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์   ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ   25 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  คือ
ทิศเหนือ         จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ
ทิศใต้            จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ 
ทิศตะวันออก    จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ
ทิศตะวันตก    จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ 

ภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลจอมพระ   ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา
และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาฝนและ
ความชื้นเข้ามา  ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่แตกต่างกัน  แบ่งเป็น 3  ฤดู  ดังต่อไปนี้ คือ
1) ฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
2) ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
แหล่งน้ำ
1) หนองคู  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค(สำนักงานประปาสุรินทร์) 
สำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระและพื้นที่ใกล้เคียง
2) หนองคูน้อย  เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ใช้สำหรับการอุปโภค  การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว
3) ห้วยน้อย  เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลจอมพระ(ด้านข้างปั๊มน้ำมันเอสโซ่)ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน 
แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้
4) ห้วยรูง  เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลจอมพระ(ด้านข้างธนาคารกรุงไทย)ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน 
แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้
การระบายน้ำ
1) พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ  20  ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  3   วัน  ประมาณช่วงเดือน  สิงหาคม       
3) เครื่องสูบน้ำ  จำนวน  2 เครื่อง
การเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  มีดังนี้
1) การเพาะปลูก ในเขตเทศบาลตำบลจอมพระมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะ ปลูกข้าวซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจาก การปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกต้นหม่อน  สำหรับเลี้ยงไหมและการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายด้วย
2) การปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลจอมพระมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ด
การพาณิชยกรรมและบริการ
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) บางจาก และ เอสโซ่
- ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ และตลาดน้อย(เอกชน)
- ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 3 แห่ง
- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ร้านตงหลีค้าไม้ ร้านเทพศิริค้าไม้ ร้านพิทักษ์ทรายทอง ร้านประเสริฐผลรวมวัสดุ ร้านแสงฟ้าค้าไม้และร้านตังเต็กง้วน
- ร้านจำหน่ายจักรยาน จำนวน 3 แห่ง
- ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านคอบเตอร์มอเตอร์เซล ร้านน้องแน๊ตยานยนต์ ร้านคุณเฮงยานยนต์และร้านวรรณเทพยนต์
- ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี จำนวน 2 แห่ง
- ร้านทำกระจก อลูมิเนียม จำนวน 2 แห่ง
- ร้านรับซื้อ-ขาย ไก่ จำนวน 1 แห่ง
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- สถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) เทศบาลตำบลจอมพระ โทร. 044 581411
3) สถานประกอบการด้านบริการ
- สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 22 แห่ง
- ร้านบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง
- ร้านบริการถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม จำนวน 6 แห่ง
- ร้านบริการงานพิมพ์ป้าย ตัดสติกเกอร์ จำนวน 3 แห่ง
- ร้านบริการอินเตอร์เน็ต เกมส์ จำนวน 9 แห่ง
- ร้านบริการแต่งผม เสริมสวย จำนวน 11 แห่ง
- ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 7 แห่ง
- ร้านบริการซ่อมไดนาโมและโรงกลึง จำนวน 4 แห่ง
4) สถาบันการเงิน
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาจอมพระ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมพระ
การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลจอมพระส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
1) โรงสีข้าวและกิจการรับซื้อข้าว  จำนวน  4  แห่ง
2) โรงงานทำขนม  1  แห่ง
 

Creating A CSS Menu Css3Menu.com