วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

สภาพสังคม

ประวัติของเทศบาลตำบลจอมพระ
เทศบาลตำบลจอมพระได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลจอมพระเป็นเทศบาลตำบลจอมพระเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  116  ตอนที่  9  ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  ประกอบด้วยพื้นที่  4.50  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  5  หมู่บ้านของตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

ประชากร 
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  ณ  วันที่  30  เมษายน  2555  มีจำนวนทั้งสิ้น  4,333  คน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมู่ที่

1

ชุมชนโชคดีมีสุข ชุมชนบ้านจอมพระ

จำนวน

574

คน

หมู่ที่

4

ชุมชนสายสัมพันธ์ ชุมชนศรีปัทมา ชุมชนพอเพียง

จำนวน

1,434

คน

หมู่ที่

5

ชุมชนศรีศรัทธา ชุมชนบ้านใหญ่ศรีจอมพระ

จำนวน

616

คน

หมู่ที่ 

6

ชุมชนกระทุ่มรวมใจ ชุมชนโคกเจริญ

จำนวน

926

คน

หมู่ที่

13

ชุมชนร่มโพธิ์ ชุมชนหนองคูเล็ก

จำนวน

783

คน

ชุมชน/หมู่บ้าน
เทศบาลตำบลจอมพระ  ประกอบด้วยชุมชน/หมู่บ้าน  จำนวน  5  หมู่บ้าน  แบ่งเป็น  11  ชุมชน  จำนวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  ณ  วันที่  30  เมษายน  2553  จำนวนทั้งสิ้น  1,519  หลังคาเรือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

1

ชุมชนโชคดีมีสุข ชุมชนบ้านจอมพระ

จำนวน

136

หลังคาเรือน

หมู่ที่

4

ชุมชนสายสัมพันธ์ ชุมชนศรีปัทมา ชุมชนพอเพียง

จำนวน

663

หลังคาเรือน

หมู่ที่

5

ชุมชนศรีศรัทธา ชุมชนบ้านใหญ่ศรีจอมพระ

จำนวน

134

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 

6

ชุมชนกระทุ่มรวมใจ  ชุมชนโคกเจริญ

จำนวน

390

หลังคาเรือน

หมู่ที่

13

ชุมชนร่มโพธิ์  ชุมชนหนองคูเล็ก

จำนวน

196

หลังคาเรือน

ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  2  แห่ง  คริสตจักร  1  แห่ง

วัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลตำบลจอมพระมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษา ส่วย ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  และมีภาษาอื่นได้แก่ภาษาเขมร  ส่วย  ลาว  แม้จะใช้ภาษาถิ่นที่แตกต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้
1) ประเพณีเฉลิมฉลองปู่ตา ปราสาทจอมพระ  ประมาณเดือนมีนาคม  กิจกรรมมีการแห่
ปู่ตาไปรอบๆเมืองและเฉลิมฉลองในเวลากลางคืน
2) ประเพณีวันสารท ประมาณเดือน ตุลาคม กิจกรรม เเบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  ช่วงที่  1 ตรงกับวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน  10    เรียกว่า  “สารทเล็ก”หรือ “เบ็ญตูจ”ประชาชนจะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัด ช่วงที่  2  ตรงกับวันแรม  14  ค่ำ เดือน  10  เรียกว่า “สารทใหญ่” หรือ “เบ็ญทม” ทุกครอบครัวจะทำพิธีเซ่นไหว้ เรียกวิญญาณของญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับของเซ่นไหว้  ซึ่งเรียกว่า“แซนโดนตาโดนยาย” ญาติพี่น้องที่ไปอยู่ที่อื่นก็จะกลับมาอยู่รวมกันเพื่อร่วมกันทำพิธีดังกล่าว  ตอนกลางคืนก็จะไปทำบุญและฟังพระเจริญพระพุทธมนต์  มีการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร  รุ่งเช้าจะมีการเทกระจาด ซึ่งตรงกับวันแรม 15  ค่ำ เดือน  10  และทำบุญตักบาตรที่วัด  เป็นอันเสร็จพิธี
3) ประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์  ประเพณี เข้าพรรษา - ออกพรรษา  มีการจัดกิจกรรมเหมือนกับท้องถิ่นอื่นๆ  แต่แตกต่างกันที่ประเพณีออกพรรษา  จะมีการกวนข้าวทิพย์  ซึ่งสิ่งที่จะนำมาใช้ในการกวน  ได้แก่  ข้าว  มะพร้าว  ถั่ว  งา  เป็นต้น

นันทนาการ/พักผ่อน
1) ห้องสมุดประชาชน                                   จำนวน           1        แห่ง
2) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                                 จำนวน           5        แห่ง
3) ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา จำนวน           2        แห่ง
4) ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต                              จำนวน           2        แห่ง
5) สวนสาธารณะ                                        จำนวน           3        แห่ง
6) สนามกีฬาเอนกประสงค์                             จำนวน           5        สนาม   
7) สนามบาสเกตบอล                                   จำนวน           5        สนาม   
8) สนามตะกร้อ                                          จำนวน           7        สนาม
9) สนามเทนนิส                                         จำนวน           1        สนาม
10) สนามเด็กเล่น                                       จำนวน           1        สนาม
11) สวนสุขภาพติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน           2        สนาม

สาธารณสุข
1) ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ                             จำนวน           1        แห่ง
2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                       จำนวน           11      แห่ง
3) คลีนิกเอกชน                                          จำนวน           1        แห่ง
4) ร้านขายยา                                            จำนวน           3        ร้าน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  2552
1) สถิติเพลิงไหม้ จำนวน 27 ครั้ง แยกเป็น ในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  จำนวน  6  ครั้ง  และนอกเขตเทศบาลตำบลจอมพระ จำนวน  21  ครั้ง  สถิติวาตภัย จำนวน  2  ครั้ง  อุบัติเหตุ  5  ครั้ง และโจรกรรม  1  ครั้ง
2) รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  3  คัน   ประกอบด้วย 
                   คันที่  1  หมายเลขทะเบียน  บ  0172  ขนาด  2,500  ลูกบาศก์เมตร
                   คันที่  2  หมายเลขทะเบียน  บต  8654  ขนาด  4,000  ลูกบาศก์เมตร
                   คันที่  3  หมายเลขทะเบียน  บท  6811  ขนาด  12,000  ลูกบาศก์เมตร
3) พนักงานดับเพลิง  จำนวน  13  คน
4) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  125   คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลตำบลจอมพระมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมพระ  ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จำนวนคดีความที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย

-  คดีทำร้ายร่างกาย

2  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

7

คน

-  คดีลักทรัพย์

6  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

10

คน

-  คดีทำให้เสียทรัพย์

1  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

1

คน

-  คดียักยอกทรัพย์

1  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

1

คน

-  คดีอาวุธปืน

2  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

2

คน

-  คดีวัตถุระเบิด

3  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

3

คน

-  คดีการพนันทั่วไป

3  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

15

คน

-  คดีการพนันสลากกินรวบ

6  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

6

คน

-  คดียาเสพติดแอมเฟตามีน

34  ครั้ง

ผู้กระทำความผิด

40

คน

Creating A CSS Menu Css3Menu.com