วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

บริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง
ถนนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  2553  มีจำนวนทั้งสิ้น  51  สาย  ระยะทางรวม  17.660  กิโลเมตร  ประกอบด้วย
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  43  สาย  ระยะทาง  13.196  กิโลเมตร
ถนน ลาดยาง จำนวน  4  สาย ระยะทาง  2.750  กิโลเมตร
ถนน ลูกรัง จำนวน  4  สาย ระยะทาง  988  เมตร
ถนน ดิน  จำนวน  1  สาย ระยะทาง  172  เมตร
การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  ในปัจจุบันนับว่าสะดวกมากเพราะ
มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวก  เทศบาลตำบล
จอมพระยังมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดตัดผ่านทำให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกได้แก่
-  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  214  หรือ ถนนปัทมานนท์  (กาฬสินธุ์ – ช่องจอม) 
ซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์และอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง  26  กิโลเมตร  และติดต่อกับอำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทาง  24  กิโลเมตร
-  ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2334  ติดต่อกับอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทาง  30  กิโลเมตร
-  ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2378  ติดต่อกับอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  
50  กิโลเมตร

 

การจัดการขยะมูลฝอย
1) ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  ประมาณวันละ   4  ตัน
2) อุปกรณ์รองรับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  จำนวน  500  ถัง
3) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม    4   คัน  แยกเป็น
คันที่  1  หมายเลขทะเบียน  บ.0123 สุรินทร์  ขนาดความจุ  14  ลูกบาศก์เมตร                                  
คันที่  2  หมายเลขทะเบียน  81-1743  สุรินทร์  ขนาดความจุ  12  ลูกบาศก์เมตร                          
คันที่  3  หมายเลขทะเบียน  81-2163  สุรินทร์  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์เมตร                        
คันที่  4  หมายเลขทะเบียน  81-7413  สุรินทร์  ขนาดความจุ  3  ลูกบาศก์เมตร 
4) ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ประมาณวันละ  4.5  ตัน  กำจัดโดยวิธีฝังกลบ
5) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน  10 ไร่ ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  ตำบลจอมพระ 
- ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง   1   กม.
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน    10   ไร่
ที่ดินสำหรับกำจัดขยะเป็นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

Creating A CSS Menu Css3Menu.com