วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

สาธารณูปโภค

การประปา
ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลจอมพระดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค(สำนักงานประปาสุรินทร์)มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,239  ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมด  1,519  ครัวเรือน  คิดเป็น  ร้อยละ  81.57 ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ  1,134  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ  949  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือสระหนองคู  ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ

การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลจอมพระเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอจอมพระ  ส่วนเทศบาลตำบลจอมพระรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้น  ซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  1,417 หลังคาเรือนจากหลังคาเรือนทั้งหมด  1,519  ครัวเรือน  คิดเป็น  ร้อยละ  93.29 

การสื่อสาร
การให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระดำเนินการโดย  บริษัท 
ทีโอที  จำกัด(มหาชน)
-  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่    450   หมายเลข 
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  44  หมายเลข

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ-เอ็ม จำนวน 1 สถานี ดำเนินการโดยเอกชน คือ  สถานีวิทยุชุมชนสานสัมพันธ์  คลื่นความถี่ 104.75  MHz
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอจอมพระ ตั้งอยู่ที่ถนนปัทมานนท์(กาฬสินธุ์ – ช่องจอม) ให้บริการประชาชนในด้านการรับ – ส่ง พัสดุภัณฑ์ต่างๆ  จำหน่ายไปรษณีย์อากร  บริการธนาณัติ 
ตั๋วแลกเงินและบริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วไป

Creating A CSS Menu Css3Menu.com