วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

แหล่งท่องเที่ยว

ปราสาทจอมพระตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าปราสาทจอมพระในพื้นที่หมู่ที่ 4 ชุมชนพอเพียง  ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ  ประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ  26  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข  214  แล้วจะมีทางแยกทางขวามือ เข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ปราสาทจอมพระนี้เป็นปราสาทหินเล็ก ๆ ก่อด้วยศิลาแลงซึ่งประกอบด้วยปรางค์วิหาร และกำแพง ปัจจุบันมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ได้ประดิษฐานสร้างขึ้นใหม่อยู่หน้าปราสาทจอมพระ
เทศบาลตำบลจอมพระเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ  หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง  และเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว  ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะหยุดพักรับประทานอาหารในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านช้าง  จึงทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของเทศบาลตำบลจอมพระดีขึ้น

สถานที่สำคัญ

สถานศึกษา
สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  ประกอบด้วย
-  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  2  โรง  ได้แก่
1.  โรงเรียนบ้านจอมพระ  เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6  มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2553  ทั้งสิ้น  26  คน  ประกอบด้วย

- ครู

19

คน

- พนักงานราชการ

1

คน

- ลูกจ้าง

4

คน

- ลูกจ้างประจำ

2

คน

นักเรียน  ทั้งสิ้น  451  คน  ประกอบด้วย

2.  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –  มัธยมศึกษาปีที่  6
มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2553  ทั้งสิ้น  125  คน  ประกอบด้วย

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา

81

คน

- พนักงานราชการ

4

คน

- ครูอัตราจ้าง-ครูพิเศษ

18

คน

- ลูกจ้างชั่วคราว

10

คน

- บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

12

คน

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีครู บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งสิ้น  16  คน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งสิ้น  1,177  คน  ประกอบด้วย

- ระดับประถมศึกษา

71

คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

404

คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

702

คน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพระ  มีเด็กเล็กอยู่ในการดูแล ทั้งสิ้น  70 คน  มีครูพี่เลี้ยง  ครูผู้ดูแลเด็ก  รวมทั้งสิ้น  7  คน

Creating A CSS Menu Css3Menu.com