วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลจอมพระ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
1.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3  พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
1.4  พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
3.2  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3.3  ปรับปรุงสวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม
3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่
3.5  การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
4.2  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
4.3  พัฒนาระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
4.4  ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1  ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
5.2  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.4  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
6.1  พัฒนา  ปรับปรุงเครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงาน
6.2  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการ
6.3  การปรับปรุงและพัฒนารายได้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com