วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

ผู้บริหาร
 
นายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ
 

นายธนภัทร พัฒนพูนทอง
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสำอาง แสงทอง
รองนายกเทศมนตรี
 
นางพัฒนา จินดาศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 

นางวิไล ปานทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
นางชุติกาญจน์ สติมั่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Creating A CSS Menu Css3Menu.com