วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายพิชัย  ลิ้มสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลจอมพระ
วันศุกร์  ที่  15  มีนาคม   2556

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลจอมพระ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมพระที่เคารพ
ตามที่กระผม  นายพิชัย  ลิ้มสวัสดิ์  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2556  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  นั้น
บัดนี้  กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลจอมพระแล้ว  โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลจอมพระ  และขอนำเสนอท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบถึงเจตนารมณ์  ยุทธศาสตร์และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจอมพระ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล
ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลจอมพระ  ได้ดำเนินการไปอย่างมีระบบและมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง  แต่เทศบาลตำบลจอมพระยังต้องได้รับการบริหารงานที่ทุ่มเทเป็นพิเศษ  เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลจอมพระในด้านต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและยั่งยืน  ภารกิจเร่งด่วนและสำคัญยิ่งของเทศบาลตำบลจอมพระ  คือ  การเร่งรัดแก้ไขปัญหา  ปรับปรุง  ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  การบริหาร  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยดำเนินการไปพร้อมๆ  กัน
ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลจอมพระ  สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินการไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา  จึงได้กำหนดนโยบายไว้  ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจอมพระ  ได้แก่
                   ๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ  ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
                   ๑.๒  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐาน
                   ๑.๓ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน  ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์
                   ๑.๔  ปรับปรุงระบบระบายน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล  พัฒนาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลจอมพระ
                   ๑.๕  ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชน
                   ๑.๖  ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ๑.๗  แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาล  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
                   ๑.๘  ส่งเสริม  สวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท
                   ๑.๙  ปรับปรุงระบบจราจร  สัญญาณไฟจราจร  ตลอดจนก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน

๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
                   ๒.๑  พัฒนา  ปรับปรุง  และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการและเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ
                   ๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ขยายโอกาสให้ประชาชน  โดยการจัดให้มีตลาด  มีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ  การเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์

๓.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
                   ๓.๑  บริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนี้
                             ๓.๑.๑ ยึดถือความซื่อสัตย์  ถูกต้อง  และโปร่งใสในการบริหารงาน  เปิดเผย  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย  ผลการดำเนินการของเทศบาล
                             ๓.๑.๒  แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในสังคมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค  โดยยึดหลักเข้าถึงประชาชนและประชาชนเข้าถึง
                             ๓.๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทุจริต  คอรัปชั่น  โดยให้ความสำคัญในการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
                   ๓.๒  การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   ๓.๓  บูรณาการ  การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายและประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
                   ๓.๔  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี  สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก  สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
                   ๓.๕  พัฒนาโครงสร้างและวิธีทำงานระหว่างผู้บริหารเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระจายอำนาจ

๔.  นโยบายด้านสังคม
                   ๔.๑  พัฒนาปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลให้เป็นตลาดดีมีคุณภาพ  ถูกสุขอนามัย
                   ๔.๒  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน  ป้องกันโรคติดต่อ  การพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  การจัดกิจกรรมของชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ๔.๓  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                   ๔.๔  การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
                   ๔.๕  จัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทุกด้าน  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                   ๔.๖  ควบคุมสถานบริการและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

๕.  นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ๕.๑  จัดให้มีและปรับปรุงระบบการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะ
                   ๕.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ                      
                   ๕.๓  ดูแลรักษาและมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   ๕.๔ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ๕.๕  จัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมพระที่เคารพ
การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกระผมตามที่กล่าวมาได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของเทศบาลทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ  เพื่อให้ผลการปฏิบัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ

Creating A CSS Menu Css3Menu.com