วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุรินทร์ คำสิน
ปลัดเทศบาลตำบลจอมพระ
 

นายศุพรัตน์ ศาลางาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิไลลักษณ์ กรานต์ประโคน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิรักษ์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมณีรัตน์ สารเพชร
พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวไข่มุข สายบุตร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Creating A CSS Menu Css3Menu.com