วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

บริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจอมพระ ตั้งอยู่ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอจอมพระ  โทร. บริการประชาชนเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรต่าง ๆ เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แจ้งแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
การแจ้งเกิด
1. เมื่อมีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
2.เมื่อมีคนเกิดนอกบ้านให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้ง
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิด หรือแห่งท้องที่ที่พึงได้ใน 15 วัน
นับแต่วันเกิด หรือในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้
แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน )
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ( ถ้ามี )
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล ( ถ้ามี )
4.หนังสือยินยอมให้บุตรใช้ชื่อสกุลของบิดา
( กรณีไม่จดทะเบียนสมรส )
ขั้นตอนการแจ้ง
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน
และลงรายการในสูติบัตร ทั้ง 3 ตอน
แล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมอบสูติบัตร ตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านให้กับผู้แจ้ง
การแจ้งตาย
1. เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
2.เมื่อมีคนตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือ
ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่
ที่ตาย หรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่พึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง
นับแต่เวลาตายหรือพบศพในกรณีนี้จะแจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
หลักฐาน
1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตาย
มีชื่อและรายการบุคคล(ถ้ามี)
2.หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
(ถ้ามี)
3.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
ขั้นตอนการแจ้ง
1.ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน
เพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร
2.จำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยจะ
ประทับคำว่า "ตาย" สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย
3.มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 ทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชนคืนผู้แจ้ง
การแจ้งย้ายเข้า
เมื่อมีผู้ย้ายเข้าให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้าโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน )
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี )
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าบ้าน
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ( ท.ร.6 ) ตอนที่ 1 และ 2
ขั้นตอนการแจ้ง
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้อง
ี่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน
( ฉบับเจ้าบ้าน ) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกันและ
มอบสำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง
การแจ้งย้ายออก
เมื่อมีผู้ย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน )
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี )
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบอำนาจ)
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่ กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง ทั้งนี้ผู้ย้าย
ที่อยู่สามารถร้องขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อ
แจ้งย้ายที่อยู่ของตนเองได้
ขั้นตอนการแจ้ง
1. ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ( ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้าน
ไม่สามารถไปแจ้งย้ายออกให้ได้ผู้ที่อยู่สามารถขอ
ทำหน้าที่เจ้าบ้าน เพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการใน
ใบแจ้งการย้ายที่อยู่และจำหน่ายรายการบุคคล
ที่ย้ายออกในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน
( ฉบับเจ้าบ้าน ) โดยจะประทับคำว่า “ย้าย”
สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ และระบุว่าย้ายไปที่ใด
3.นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง
พร้อมทั้งใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1และ 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป
การแจ้งย้ายปลายทาง
ผู้ที่ย้ายที่อยู่ สามารถไปแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ณ สำนักทะเบียน
แห่งที่อยู่ใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียน
บ้านเดิมทั้งนี้ผู้ย้ายที่อยู่ควรเป็นผู้แจ้งย้ายด้วยตนเอง
หลักฐาน
1.สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน)
ของบ้านที่จะย้ายเข้า
2.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะ
ย้ายไปอยู่ใหม่ พร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือ
เจ้าบ้าน
3.บัตรประจำตัวประชาขน
ขั้นตอนการแจ้ง
1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการ
ในใบแจ้งการย้ายที่อยู่โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อ
ในช่องผู้แจ้งย้ายออกและช่องผู้แจ้งย้ายเข้าสำหรับช่อง เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าให้เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง และเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท
3.ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน (สำนักทะเบียนที่ยังไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์)
4.ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 นาที (สำนักทะเบียนที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์)

Creating A CSS Menu Css3Menu.com