วันนี้

Creating A CSS Menu Css3Menu.com

บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน ถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กองการช่าง
  2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้
  • แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
  • ภาพถ่ายเอกสาร , สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
  • ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด
  • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 • หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
 • ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
 • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 • หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด
 • ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
 • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ขณะนี้กองช่าง มีแบบบ้านบริการประชาชน 30 แบบ
 • มีอาคารชั้นเดียวและสองชั้น
อื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับกองการช่าง
 • ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล
 • ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต
 • เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์

Creating A CSS Menu Css3Menu.com