วันนี้

สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | สถานธนานุบาล


นายสมเกียรติ บูรณะ
พนักงานเขียนตั๋ว
นางนิสา หินเธาว์
พนักงานรักษาของ
นายชลอ บูรณะ
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
ภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลจอมพระ
โดย...นายสมเกษ สงค์โพธิ์กลาง ผู้จัดการสถานธนานุบาล
     
      Share
ภาพพิธีเปิดอาคารสถานธนานุบาล
โดย นายประสิทธิ์ ตาตินิจ ปลัดจังหวัดสุรินทร์