1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการ
- พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 โครงการ
- พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม จำนวน 1 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน จำนวน 4 โครงการ
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 3 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 โครงการ
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 โครงการ
- ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 5 โครงการ
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่ จำนวน 2 โครงการ
- การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 20 โครงการ
- ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จำนวน 13 โครงการ
- พัฒนาระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 13 โครงการ
- ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง จำนวน 30 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

- ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 9 โครงการ
- การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 13 โครงการ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 4 โครงการ
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 10 โครงการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 16 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

- พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 30 โครงการ
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการ จำนวน 4 โครงการ
- การปรับปรุงและพัฒนารายได้ จำนวน 8 โครงการ

กลยุทธ์ (Strategic)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พัฒนาระบบการจราจร
- พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่
- การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
- ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
- พัฒนาระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
- ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
- พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการ
- ปรับปรุงและพัฒนารายได้

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positionning)
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
2.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
5. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

236594
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
368
458
2700
151364
1205
12219
236594

Your IP: 54.234.191.202
2021-12-03 16:34